BEGROTINGSAKKOORD 2013 PDF

As a result of enacted Dutch tax legislation (‘Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord ‘) the Company incurred an expense of EUR million . As a result of enacted Dutch tax legislation (‘Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord ‘) during , the Company incurred an one-time. XII Infrastructuur en Milieu. Begroting. Voorstel van wet · Download PDF. Memorie van BELEIDSAGENDA IenM · DE BELEIDSARTIKELEN.

Author: Zuluk Grolabar
Country: Kuwait
Language: English (Spanish)
Genre: Software
Published (Last): 3 September 2017
Pages: 294
PDF File Size: 12.55 Mb
ePub File Size: 10.67 Mb
ISBN: 750-3-26840-182-9
Downloads: 86833
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tazragore

XII Infrastructuur en Milieu – Begroting – –

Deze bijlage geeft middels een aantal tabellen een overzicht begrotingsskkoord de verschillende interventies. Daaruit blijkt dat de positie van de toezichthouders en de instrumenten waarover zij kunnen beschikken per sector verschillen. Noodzakelijke besparingen zijn gecombineerd met de herinrichting van de governance van de bedrijfsvoering van de rijksdienst.

De overheid heeft de aandelen overgedragen aan een stichting administratiekantoor, die vervolgens certificaten van aandelen uitgeeft om te verhandelen op de beurs.

De rijksoverheid gaat namelijk vaak schulden aan voor bezittingen die grotendeels op een andere plek in de collectieve sector belanden. Onder oneigenlijk gebruik wordt verstaan: Bevrotingsakkoord passivazijde van de balans bestaat uit de schulden en het vermogen. Het ging dan vooral om de gemeentelijke uitgaven voor de Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo en de Jeugdwet, zoals via het Trekkingsrecht persoonsgebonden budget pgb.

In enkele gevallen geschiedt de waardering tegen de nominale waarde van het aandeel in het gestort en opgevraagd kapitaal. Dit leidt tot fraudebestendiger wet- en regelgeving. De accijnsontvangsten kennen een daling van 4,3 procent invoornamelijk door de tabaksaccijns. De waardering van de deelnemingen geschiedt op basis van de oorspronkelijke aankoopprijs.

After a decrease in purchasing power during both andit will continue to decrease during both begrotingsakkoorv In december is aan de Begrotingsakkoorc Kamer over de voortgang gerapporteerd. Mede dankzij de toepassing van bail in bleef de begortingsakkoord uit het ESM-programma voor de banken beperkt tot 5,4 miljard euro.

  EFD20 BOBBIN PDF

Deze middelen besteden gemeenten bijvoorbeeld aan begeleiding, dagbesteding, beschermd wonen en kortdurend verblijf in verpleeghuizen om mantelzorgers tijdelijk te ontlasten. Ten slotte bleef bij de exportkredietverzekering EKV het aandeel vervallen garanties achter bij de eerdere verwachting waardoor het uitstaande risico steeg.

Onzekerheden omdat de motivering van de objectieve leverancierskeuze niet kon worden aangetoond bij onderhandse aanbestedingen zie paragraaf 4. In was er een relatief groot kas-transactieverschil bij de gasbaten. Dat heeft geleid tot een tegenvaller onder het kader RBG-eng.

ASML: Investors – 5. Personnel

Tegenover de meevaller op de werkloosheidsuitgaven staat een zogenoemde ruilvoettegenvaller. Daarnaast zijn er maatregelen getroffen om de I-functie binnen het Rijk te versterken.

Send to a Friend Send to a friend. De eerste rapportage over de uitvoering daarvan is in juli aan de Tweede Kamer aangeboden. Ten opzichte van lag de schuld eind ruim 10 miljard euro en ruim 3 procentpunt lager. Ad 13 Ontvangsten buiten begrotingsverband intra-comptabele schulden.

Dat is het feitelijke overheidstekort geschoond voor invloeden van de economische conjunctuur en incidentele budgettaire kosten en baten. De overheid kwam ook vorig jaar nog geld tekort, maar aanzienlijk minder dan begroot. Ten tweede gaat het om verschillen tussen geraamde en gerealiseerde belasting- en premieontvangsten die het gevolg zijn van een andere samenstelling van de economische groei in dan eerder verwacht, de zogenoemde endogene ontwikkeling.

Het deelkader Rijksbegroting in enge zin RBG-eng laat in een overschrijding zien van 1,0 miljard euro. Op basis van de realisatiecijfers over van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten AWBZ voor zowel de zorg in natura als het persoonsgebonden budget pgb heeft er een herverdeling plaatsgevonden over de verschillende domeinen binnen de hervorming langdurige zorg HLZ.

Als percentage van het bruto binnenlands product bbp bedraagt de EMU-schuld 65,1 procent. Toelichting op de saldibalans van het Rijk.

De lagere ontvangsten uit tabak zijn het spiegelbeeld van meevallende ontvangsten over De Nederlandse banken droegen hier miljoen euro aan bij en de rest van de kosten kwam voor rekening van de Nederlandse overheid. In Japan bleef de groei beperkt tot 0,5 procent en sorteerde de stevige monetaire en fiscale stimulering niet begrotignsakkoord gewenst effect. De economische motor sputtert, het aantal mensen in armoede piekt, en het effect van dit regeringsbeleid op het milieu is dramatisch.

  GAYED INTERMARKET ANALYSIS PDF

Alle departementale chief information officers zijn inmiddels lid van de bestuursraad van hun ministerie. De werkloosheid liep langzaam terug maar bleef op een hoog niveau.

Deze verbetering wordt onder andere verklaard doordat het bbp hoger is uitgevallen dan verwacht. Questions and answers EUV: Het tekort zit ruim onder de grenswaarde van het tekort van 3 procent van het bbp die het Stabiliteits- en Groeipact stelt.

XII Infrastructuur en Milieu

De Chinese verzekeraar Anbang heeft vorig jaar een koopovereenkomst getekend waarmee SNS Reaal, dat volledig eigendom is van de overheid, het juridische en economische eigendom overdroeg van de aandelen van Vivat — het verzekeringsonderdeel van SNS Reaal.

De definitieve afsluiting van een begrotingsjaar vindt plaats nadat de Staten-Generaal de Slotwet hebben aangenomen. In de meeste gevallen worden budgetten verschoven van naarbijvoorbeeld omdat voorgenomen beleidsmaatregelen deels niet in plaatsvonden. De btw — verreweg de grootste indirecte belastingsoort — is met 4,7 procent toegenomen. Het WEW betaalt sinds een premie van 0,15 procent voor de achterborgstelling door het Rijk.

Dit jaarverslag biedt ook inzicht in de bedrijfsvoering van het Rijk. Deze toevoegingen verbeteren het saldo zo lang het geld nog niet daadwerkelijk is uitgegeven.

Deze verantwoordelijkheid voor het systeem van de rijksbrede bedrijfsvoering wordt aangeduid als systeemverantwoordelijkheid. Het betreft de voordelige beginsaldi van het Diergezondheidsfonds en Infrastructuurfonds en het nadelige beginsaldo van het Begrotingsajkoord.